Vertrouwens Persoon

Binnen Judivereniging Kodokan vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan.
Stelregel is: als anderen iets bij jou doen dat jij niet plezierig zou vinden, moet jij dat ook niet bij anderen doen.
Respect verdien je met goed gedrag, maar soms komt  het helaas voor dat het gedrag van de ander te ver gaat.
En dat jij je daardoor niet meer veilig voelt in je team of binnen de vereniging.
Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen,
kun je verschillende dingen doen. Praat er in ieder geval over.
Dat kan met verschillende mensen; ouders, een teamgenoot, met je trainer of met je leider, of met het bestuur.

Maar je kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon binnen de vereniging.

Tegen haar kan je zeggen wat je vervelend vindt in het gedrag van de ander.
De vertrouwenspersoon kunnen je - net als op school - helpen om te zoeken naar een oplossing.
Want uiteindel Want uiteindelijk moet jij gewoon met plezier in een veilige omgeving kunnen judoën en sporten.

Contact kan via de mail: vertrouwens-persoon

Omschrijving ongewenst gedrag

Onder ongewenst gedrag verstaat Volleybalvereniging Woudenberg de volgende categorieën gedragingen:

• Verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren)
• Fysieke agressie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen)
• Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten)
• Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld nafluiten, opmerkingen maken, aanranding, verkrachting)


Vele van deze gedragingen kunnen ook via kanalen van de sociale media geuit worden.

Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon

1. Een luisterend oor bieden in geval er sprake is van ongewenst gedrag maar verdere  actie niet gewenst is.
2. Indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht over ongewenst gedrag.
3. Het in behandeling nemen van problemen van leden van Judovereniging Kodokan met betrekking tot ongewenst gedrag.
Hieronder wordt verstaan; het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar
en hanteerbaar te maken. Proberen de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden.
Zo nodig door als bemiddelaar op te treden of door er één in te schakelen. Of door te verwijzen naar een externe instantie.
Dit alles uitsluitend met instemming van de betrokkene.
4. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van VJudovereniging Kodokan ten aanzien van het beleid
op het terrein van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan.
De vertrouwenspersoon zijn verantwoording schuldig aan de bestuursvoorzitter.
Tenminste 1 keer per jaar rapporteren de vertrouwenspersoon aan de bestuursvoorzitter over de klachten die haan hebben bereikt.
Zij geeft daarbij tenminste aan: de gevolgde procedure en de kwantiteit van de klachten.
5. Waar mogelijk preventief te werk gaan. Bij signalering van mogelijke problemen op het gebied van ongewenst gedrag,
wordt dit met de betrokkene besproken.
6. Vragen beantwoorden, doorverwijzen, adviseren of toetsen over al dan niet overschrijden van grenzen.
7. Bij geruchten van klachten, onderzoeken of deze klachten werkelijk bestaan.
8. Doorverwijzen naar de poule van vertrouwenspersonen en adviseurs van de JBN en/of NOC*NSF.