Huishoudelijk regelement / Algemene Voorwaarden

Artikel 1,
algemene bepalingen.

1.1.      De vereniging genaamd Kodokan, hierna te noemen "de vereniging" gevestigd te Gorredijk.
            Met Dojo's in Gorredijk, Beetsterzwaag en Aldeboarn.

1.2.      Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de  statuten van de vereniging.

Artikel 2,  clubkleding.

2.1       De leden dienen tijdens de lessen en wedstrijden een schhon en fris  judopak (Judo Gi) met de behaalde band
            te dragen.
            Het clubembleem wordt op de rechter revert of de linkermouw bevestigd. Voor de wedstrijd judoka's is er speciale
            clubkleding (sweaters en t-shirt) te koop.
            (Kijk ook art.18)

Artikel 3, leden.

3.1       De vereniging bestaat uit: - 10, - 12, - 15, - 17, senioren & ereleden.

Artikel 4, Ereleden.

4.1       Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op
            voordracht van het bestuur als  zodanig  door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte 
            stemmen zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben
            echter wel alle rechten van de leden. 
            Degene die zich op het bestuurlijk vlak, in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging, kan na het aftreden
            als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de algemene vergadering met
            tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 5, het lidmaatschap

5.1.      De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van het  aanmeldingsformulier, welke via
            de website van de vereniging is in te vullen.
            (www.jvkodokan.nl.)

5.2.      De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. (inschrijfkosten)
            Deze kosten dienen via de machtiging te worden voldaan.

5.3.      Degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, geven JV Kodokan  toestemming voor
            aanmelding bij de JBN
            (Judo bond Nederland)

5.4.      De leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene leden  vergadering jaarlijks
            zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

5.5.      Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

5.6.      Bij het beëindigen van het lidmaatschap dient men rekening te houden met een  opzegtermijn van twee maanden. 
            Het opzeggen bij de JBN gebeurd niet door de  vereniging.

5.7.      Indien het lid gebruik maakt van de speciale actie (gratis judopak) dient het aspirant lid minimaal 1 jaar lid te blijven.
            bij een voortijdig vertrek zal er een gedeeltelike verrekening van het judopak plaats vinden. 
            Dit geld niet bij opzegging na 10 maanden, incl. opzeg termijn heeft het scheidende lid een jaarbetaling volgemaakt.
            Het pak dat beschikbaar wordt gesteld is van de kwaliteit: Esimo Koka, wil het lid een zwaarder pak, zal er een
            bijbetaling gevraagd worden.

Artikel 6, aanneming van leden

5.1.      Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de penningmeester namens het bestuur
            genomen. De penningmeester kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, het bestuur beslist bij
            twijvel over het al dan niet toelaten.

Artikel 7, rechten en plichten van leden.

7.1.      Bij toetreding als lid, dienen de leden of ouders/verzorgers, kennis te nemen van het huishoudelijk reglement.

7.2.      Zij hebben het recht om deel te nemen aan alle door Kodokan verzorgde trainingen en  uitgeschreven wedstrijden.

7.3.      Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. 
            Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te
            doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat
            het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.

7.4.      Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.

7.5.      Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.

7.6.      Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het
            bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen,  benevens de voorschriften van de JBN (Judo bond Nederland)
7.7       Tijdens trainingen en/of wedstrijden, kunnen er foto's en/of video's genomen worden voor publicatie in media, website of
            promotionele activiteiten. Indien leden hier problemen in ondervinden, dienen deze dit bij het bestuur, ten aangaande van
            het lidmaatschap,  kenbaar te maken.

Artikel 8, bestuur.

8.1.      Het dagenlijksbestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester. Deze wordt aangevuld met een
            wedstrijdsecretaris, activiteiten commissie, technisch commissielid en tenminste één meerderjarig lid.

8.2.      Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk
            reglement of  in andere reglementen:

            a.         de algemene leiding van zaken;

            b.         de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;

            c.         het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;

            d.         benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de  vereniging.

8.3.      Het bestuur vergadert ca. tienmaal per jaar.

8.4.      Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de
            bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te
            worden belegd.

8.5.      a          Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

            b.         Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden.

            c.         Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. 
                        (N.B. de statuten bepalen dat de stem van de voorzitter doorslaggevend is bij het staken van de stemmen,
                        hierdoor vervalt de volgende tekst van dit lid 5c)

8.6.      Het bestuur schrijft één maal per jaar een Algemene Leden Vergadering uit.

Artikel 9, het dagelijks bestuur.

9.1.      De voorzitter, de secretaris, en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
            Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden
            uitgesteld. 
            Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mee.

9.2.      Taken van de voorzitter:

            a.         geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;

            b.         is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid
                        heeft overgedragen.

9.3.      Taken van de secretaris:

            a.         voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande
                        stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de inge-komen stukken te bewaren.

            b.         heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenegingswege zijn
                        toevertrouwd;

            c.         zorgt, in overleg met de voorzitter, voor het bijeenroepen van vergaderingen;

            d.         zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;

9.4.      Taken van de penningmeester:

            a.         beheert de gelden van de vereniging;

            b.         zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het
                        bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;

            c.         houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;

            d.         houdt een voor bestuursleden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van
                        verdienste en ereleden zijn opgenomen.

            e.         voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande 
                        leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften
                        te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder ge-noemde taken betrekking hebbende
                        ingekomen stukken te bewaren;

            f.          brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans
                        en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting
                        voor het komende verenigingsjaar.

9.5.      Taken van de wedstrijd secretaris:

            a.         schrijft toernooien uit voor leden van de vereniging, welke hem/haar door middel van uitnodiging zijn
                        toegekomen.

            b.         selecteerd wedstrijden uit de JBN kalender en zorgt voor uitnodigingen van deze toernooien. 
                        De vereniging zal aan tenminste 10 toernooien per jaar deelnemen.

            c.         het bijhouden van de behaalde Kyu graden en registreerd deze bij de JBN.

Artikel 10, bestuursverkiezing.

10.1.    De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur aangemelde kandidaten dienen
            gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse leden vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de 
            orde is.
            Deze agenda is voor leden te bekijken en eventueel te douwnloaden op de website van de vereniging.

10.2.    Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient bij een van de zittende bestuursleden aangemeld te
            worden, eventueel met vermelding van de functie die hij/zij in het bestuur ambieert.

Artikel 11, kascommissie.

11.1.    Tijdens de algemene ledenvergadering worden de leden van de kascommissie benoemd.

11.2.    De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden / ouders.

11.3.    De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester.
            Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester
            na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur. 
            Dit verslag zal op de algemene leden vergadering voorgelezen worden.

Artikel 12, sponsoring.

12.1.    Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 13, straffen

13.1.    In het algemeen zal strafbaar zijn het zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten,
            reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging 
            worden geschaad.

13.2.    Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke
            aan een judoka, coach, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie /
            scheidsrechtercommissie van de JBN wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

13.3.    Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de
            algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, binnen 6 maanden na het opleggen van de straf
            door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te
            richten aan de secretaris van de vereniging.

Artikel 14, accommodatie.

14.1.    De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en 
            derden in de gebouwen aanwezig.

14.2.    De dojo's zijn gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. 
            Van deze regeling wordt aan de leden  mededeling gedaan.

14.3.    Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor
            bijzondere doeleinden te reserveren (AC, Clubkamp. A-zeven toernooi) .

Artikel 15, aansprakelijkheid van de leden.

15.1.    Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging en derden
            aangerichte schade. Het bestuur zal dan ook de schade op de veroorzaker verhalen.

Artikel 16, representatie

16.1.    Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis
            heeft kunnen nemen, door het bestuur / ACC te bepalen attenties verstrekt:

            a          huwelijk van een lid;

            b          geboorte zoon/dochter van een lid:

            c          tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 4 weken ziekteduur;

            d          tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het ziekenhuis;

            e          bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;

            f           bij het 12 ½, 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid;

            h          overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

Artikel 17, website

17.1     De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen
            niet schaden, dient informatief te zijn en dient met regelmaat van nieuwe informatie voorzien te worden.

Artikel 18, trainingen / wedstrijden.

18.1.    Ieder lid behoort tijdig op de training aanwezig te zijn, alsmede bij de wedstrijden.
            Kun je niet trainen, meld je dan tijdig af bij je trainer.
            Kun je niet deelnemen aan een wedstrijd, meld je dan altijd tijdig af bij je eigen trainer / coach.

18.2.    Bij aanvang van de les gaan de leden op bandvolgorde aan de rand van de mat zitten.

18.3.    Tijdens de trainingen dienen de leden een goedpassend en schoon judo pak te dragen, de dames dienen 
            onder het pak een goed sluitend wiot T-shirt te dragen.

18.4.    De handen en voeten dienen fris gewassen, nagels kort geknipt.

18.5.    Lang haar dient in een staart of een vlecht te worden gedragen, waarbij de nek vrij is.

18.6.    Sierraden als ringen, kettingen, oorbellen, pearcings etc. mogen tijdens de trainingen niet worden gedragen.

18.7.    Na het wegen voor een wedstrijd, melden bij de coach / trainer zodat hij / zij weet dat je er bent.

Artikel 19, Afgelastingen.

19.1.    Afgelaste trainingen worden bekend gemaakt op de website en via de mail, het is aan ieder lid is om voor 
            elke training deze te raadplegen.
            Indien wedstrijden / toernooien zijn afgelast, zal dit door de wedstrijdsecretaris aan de trainer/coach, bekend
            worden gemaakt. Deze zal het op de training bekend maken aan de ingeschreven judoka's.
            Tevens zal er melding van gemaakt worden op de website.

Artikel 20, fairplay

20.1.    Iedere judoka dient zich correct te gedragen t.o.v. tegenstanders, scheidsrechters, coaches, trainers en publiek.

20.2.    Leden die uitgesloten worden tijdens wedstrijden als gevolg van opzettelijk onsportief gedrag of naar aanleiding
            van beledigingen ten opzichte van de wedstrijdleiding, zullen eventueel ook door de club gesanctioneerd worden.

Artikel 21, gedrag in kleedkamers.

21.1.    Gedraag je in de kleedkamer zowel voor als na de training. Niet altijd kan een trainer of leider erbij zijn.
            Dus niet langer in de kleedkamer blijven dan nodig is! Daarnaast geldt "potje breken, potje betalen!"

21.2.    Het is VERBODEN om niet-leden tijdens trainingen mee te nemen in de kleedkamers. 
            Ook is het verboden om in de kleedkamers alcoholhoudende dranken te nuttigen en te ROKEN!

Artikel 22, trainers.

22.1.    Alle trainers van Kodokan zijn bevoegd om trainingen te geven dan wel wedstrijden te coachen.
            Begeleiders en assistent-trainers, dienen minimaal in het bezit te zijn van de 2de Kyu.

22.2.    Kodokan stimuleert het opleiden van eigen leden tot trainers.
            Een gedeelte van de opleiding kan worden vergoed door de vereniging.
            Hierbij dient de opmerking te worden gemaakt dat het een goedgekeurde opleiding van de JBN is, alsmede een
            goedkeuring van het bestuur.

22.3.    Alle trainers ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Artikel 23, EHBO.

23.1.    Kodokan streeft er na om tijdens elke training / wedstrijd minstens 1 persoon aanwezig te hebben met een geldig
            EHBO diploma, dan wel iemand met een opleiding 'eerste hulp bij sportongelukken', of BHV.
            Bij elke training dient een goed uitgeruste EHBO-koffer aanwezig te zijn.

Artikel 24, wijziging van het huishoudelijk reglement.

24.1.    Het gekozen verenigingsbestuur kan, waarnodig, aanpassingen doen aan het HR.
            Bezwaren aangaande de genomen aanpassing(en) kunnen schriftelijk bij de secretartis van de vereniging worden
            ingediend, en deze dienen op de eerst volgende bestuursvergadering behandeld te worden, waarna bezwaarmaker
            binnen 14 dagen antwoord dient te krijgen.