ALV


Notulen ALV 2016 (dd.08-03-2017)Notulen Algemene ledenvergadering     8 maart  2017


Plaats:         MFC "De Skâns" Gorredijk

Aanvang:    20:00 uur.

Einde:         21.30 uur.


Aanwezig: Teddo van Mierle, Richard Klijnstra, Geert de Haan, Theun Varwijk, Jos Brinker, Marcel Klijnstra, Andre Klijnstra,   
                  Marten vd Molen, Hilde Manders, Caressa Verharen, Alex Hoogeveen, Janine Dijkstra (not).


Afwezig:     MKG: Wouter Dijkstra, Miranda Zonneberg, Tamara Monsees, Linda Pander.

                   ZKG: Bert Kamstra


1. Opening;

Richard opent de vergadering en verteld dat de ALV eerder is uitgesteld (15 feb) ivm problemen met de boekhouding.
Daarom heeft het bestuur een spoedoverleg gehad en zijn er betreft de financiën uit gekomen.


2. Vaststellen agenda;

De agenda wordt vastgesteld zoals hij is, punt 9 komt te vervallen.


3. Mededelingen en 5. Verslag penningmeester;

Richard is niet blij met het huidige ledenaantal van 45 leden op 1 januari 2017.
Dit is het laagste aantal in het bestaan van Kodokan. Gelukkig zijn er weer wat leden bij gekomen.
Kodokan heeft een slecht jaar achter de rug; zoals ook te lezen is in het jaarverslag  zijn de Club kampioenschappen niet door gegaan,
omdat er te weinig deelname  was. Daarom is er dit jaar weer voor gekozen om alle leden verplicht mee te laten doen.
Ook het LDT is niet gehouden door een fout van de JBN in de planning.

Teddo heeft geen mededelingen of ingekomen stukken.

Jos verteld dat hij stopt als penningmeester, hij legt uit dat het penningmeesterschap hem niet ligt.
Helaas blijkt dat de financiën erg achteruit zijn gegaan.
Tijdens een spoed overleg van het bestuur, is besproken hoe het nu verder moet.

Theun Varwijk neemt het stokje over en hij heeft berekend dat we met een verhoging van de contributie weer uit de rode cijfers kunnen komen.
Omdat de club nu inboet op de reserves is de verhoging een uitkomst omdat de contributie niet is meegestegen in de inflatie,
terwijl de zaalhuur wel is gestegen.
Theun heeft een vergelijkend onderzoek gedaan en kan met de conclusie dat Kodokan de laagste contributie heeft.
Daarbij komt dat de andere verenigingen extra contributie vragen voor extra trainingen.
Bij Kodokan zijn alle extra trainingen vrijgesteld. Het nieuwe bedrag is € 16,50 p.m.
Richard legt nog uit dat de contributie voor alle leden gelijk getrokken wordt.
Hierdoor betalen de jongste per saldo wat meer en de ouderen wat minder.
Met deze maatregel kunnen de reserves weer groeien omdat die nodig zijn voor de vervanging en aanschaf van matten.

Daarnaast krijgt het AC weer het beheer over hun eigen kas, omdat deze besteed wordt aan de leden.
Dit jaar doet Kodokan niet mee met de Poiesz actie, hopenlijk volgend jaar wel weer.
Normaliter doet Kodokan ook elk jaar mee aan de Grote Club Actie waarbij zo'n 300 euro extra inkomsten gegenereerd werden alleen
de motivatie om loten te verkopen is er helaas niet meer omdat de jeugd al voor zoveel doelen moeten lopen.

Er is unaniem besloten voor de contributie verhoging.


4. Jaarverslag;

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag. Wordt daarom goed gekeurd en door de Voorzitter en Penningmeester ondertekend.


5. Verslag penningmeester;
Ziepunt 3.


6. Verslag kascommissie;

Dit jaar is er geen kascontrole geweest en daarom mogen de huidige kandidaten aanblijven.


7. Bestuursverkiezing;

Theun Varwijk wordt unaniem gekozen als penningmeester.

Er zijn 3 kandidaten voor de AC, en omdat Hilde en Caressa graag samen willen organiseren bedenkt Janine de oplossing
om hun samen te laten organiseren voor de kleinsten en Janine voor de groten. De dames stemmen hiermee in.
Na de stemronde worden alle drie unaniem aangenomen als AC.

Besproken wordt nog hoe belangrijk het AC is voor het stimuleren van het clubgevoel en de mogelijkheid voor de leden om elkaar
ook buiten de trainingen te ontmoeten, Ook van de andere locaties.

Bert Kamstra wordt geroyeerd omdat hij meerdere keren zonder kennisgeving niet is komen opdagen voor de vergaderingen.

Als algemeen lid wordt Miranda Zonnenberg unaniem gekozen.

Helaas is er nog geen kandidaat vanuit Aldeboarn die zich heeft aangemeld, hoewel dit wel de afspraak is bij de start van de
extra locatie aldaar.


8. Verslag Activiteitencommissie;

Geert verteld dat dit jaar er een filmmiddag is gehouden.

En een sponsorloop om geld in te zamelen voor clubkleding.

Voor het clubtoernooi van  a.s. zaterdag is alles klaar.
Besloten is om tijdens dit toernooi ook de koffie te verkopen om de kas van het AC te laten groeien.
Ook zal er weer koffieverkoop zijn met de A7 toernooien.

10. Rondvraag;

* Geert verteld dat er weer 2 examen momenten zullen zijn, te weten in juni een "groot" examen, in de grote zaal met publiek
erbij en in september een "klein" examen tijdens de training.

* Alex Hoogeveen vraagt of er nog aanwas van leden te verwachten valt. Richard geeft aan dat judo weer aan populariteit wint,
inmiddels zijn er weer nieuwe leden bij, en komt de telling nu op 56.
Hij legt uit dat alle sportverenigingen met hetzelfde probleem zitten. Jeugd wordt vaak aangetrokken door nieuwe trends
zoals op het moment Free Running en Bootcamp. Geert merkt dat als judoka's met wedstrijden meedoen ze vaak langer lid blijven.
Voordeel van judo t.o.v. voetbal is dat je de prijs niet hoeft te delen.
De actie met de judopakken heeft veel leden opgeleverd die dan ook minimaal een half jaar lid blijven maar heeft wel veel gekost.

* Jos vraagt nog of er afgelopen jaar ook een Poiesz Evenement was, omdat hij geen uitnodiging heeft gezien.
Andre verteld dat dit de kaarten voor dit evenement pas enkele dagen voor de dag werden verstrekt waardoor er geen tijd
was om mensen te vragen. Daarom hebben ze zelf de cheque opgehaald.

* Jos bedankt voor de prettige samenwerking en Richard merkt op dat door het ontbreken van de AC er geen bloemetje voor hem is,
maar dit wordt nog goed gemaakt.


11. Sluiting;

Richard sluit de vergadering en er wordt nog gezellig nagezeten met een drankje.